Algemene voorwaarden Nederlandse Haarden- en Kachelbranche verkoop-installatie
versie 011901 – van toepassing vanaf Juli 2019

Artikel 1. Algemeen
1.1. De gebruiker van deze algemene voorwaarden is Pierres d’Henri bv handelend onder de naam Haardencentrum Alkmaar, gevestigd aan de Wolvenkoog 5, 1822 BE Alkmaar, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 37078414, hierna te noemen ”de Leverancier”.
1.2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming, de inhoud en de uitvoering van alle overeenkomsten en rechtsbetrekkingen tussen de Leverancier en de koper/opdrachtgever (”de Klant”) in verband met door of namens de Leverancier geleverde producten en de – al dan niet daarbij overeengekomen – werkzaamheden.
1.3. Onderhavige algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met de Leverancier, waarbij voor de uitvoering door de Leverancier derden dienen te worden betrokken.
1.4. Op alle overeenkomsten van de Leverancier zijn tevens de installatievoorschriften en gebruiksvoorschriften van toepassing. Deze zullen bij (op)levering samen aan de Klant worden overhandigd.
1.5. Alle door de Leverancier uitgebrachte offertes zijn vrijblijvend en tot 30 dagen na dagtekening geldig. Daarbij geldt dat opdrachten op basis van uitgebrachte offertes en aanbiedingen slechts bindend zijn voor de Leverancier, indien deze door laatstgenoemde schriftelijk zijn bevestigd.

Artikel 2. Vergoeding en betaling
2.1. Alle door de Leverancier gehanteerde prijzen zijn inclusief btw, tenzij nadrukkelijk anders vermeld. Naast de overeengekomen vergoeding komen ook de kosten die de Leverancier voor de uitvoering van de opdracht maakt, voor vergoeding in aanmerking.
2.2. Alle door de Leverancier kenbaar gemaakte prijzen zijn, tenzij schriftelijk anders overeengekomen, in euro’s en de Klant dient alle betalingen in euro’s te voldoen.
2.3. Indien de Leverancier een richtprijs heeft afgegeven, dan mag deze richtprijs met niet meer dan 10% worden overschreden, behoudens meerwerk met inachtneming van het bepaalde in
artikel 6. De reden van een eventuele overschrijding van de richtprijs dient duidelijk uit de specificatie te blijken.
2.4. Indien de Leverancier door het niet tijdig of niet aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens/materialen of door een gewijzigde hetzij onjuiste opdracht of briefing genoodzaakt is meer of andere werkzaamheden te verrichten, geschieden deze werkzaamheden op basis van meerwerk waarbij de gebruikelijke door de Leverancier gehanteerde tarieven gelden. Dit geldt tevens voor levering van goederen en/of uitvoering van werkzaamheden en diensten welke niet in de offerte genoemd worden of naderhand schriftelijk zijn overeengekomen.
2.5. Betalingen geschieden onmiddellijk na aankoop dan wel bij plaatsing van de order, tenzij nadrukkelijk anders overeengekomen.
2.6. Wanneer de Klant gerechtigd is om achteraf te betalen, dan zal betaling plaatsvinden op een door de Leverancier aan te wijzen rekening. Betaling dient plaats te vinden binnen 14 dagen na aflevering of oplevering of, wanneer dat later is, binnen 14 dagen na factuurdatum.
2.7. Indien de Klant na oplevering niet binnen de termijn van artikel 2.6 betaalt, verkeert hij van rechtswege in verzuim en is hij zonder nadere ingebrekestelling wettelijke rente verschuldigd over het totale factuurbedrag. Ingeval van handelstransacties is de wettelijke rente ex artikel 6:119a BW verschuldigd.
2.8. Indien de Klant de order wil annuleren, dan is de klant de volledige aankoopsom verschuldigd.
2.9. Indien sprake is van betaling in termijnen, dan is de Leverancier bij niet tijdige betaling door de Klant gerechtigd de levering van diensten en/of producten tijdelijk op te schorten.
2.10. De Klant is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan de Leverancier verschuldigde.
2.11. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op. De Klant die geen beroep toekomt op Afdeling 6.5.3 (de artikelen 231 t/m 247 Boek 6 BW) is evenmin gerechtigd om de betaling van een factuur om een andere reden op te schorten.
2.12. Indien de Klant in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte, voor rekening van de Klant. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is. Daarbij is het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten van toepassing. Indien de Leverancier echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt, die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventueel gemaakte gerechtelijke- en executiekosten zullen eveneens op de Klant worden verhaald. De Klant is over de verschuldigde incassokosten rente verschuldigd.

Artikel 3. Intellectuele eigendomsrechten Leverancier
3.1. Op alle door de Leverancier vervaardigde, ontworpen geleverde zaken, waaronder maar niet uitsluitend, tekeningen, modellen, berekeningen en mallen, zijn en blijven de intellectuele eigendomsrechten van de Leverancier rusten, tenzij nadrukkelijk anders schriftelijk is overeengekomen. De Klant zal zonder nadrukkelijke toestemming van de Leverancier geen gebruik maken van zaken waar het intellectuele eigendomsrecht van de Leverancier op rust dan wel zijn know-how aan derden mededelen.
3.2. De Leverancier heeft het recht de door de uitvoering van de overeenkomst aan zijn zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de Klant ter kennis van derden wordt gebracht. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de Klant is medegedeeld of indien redelijkerwijs kon worden aangenomen dat deze informatie vertrouwelijk van aard was.
3.3. Het is de Klant niet toegestaan aanduidingen omtrent rechten van intellectuele eigendom in/op de door de Leverancier geleverde of ter beschikking gestelde prestaties te verwijderen of te wijzigen.

Artikel 4. Levertijd
4.1. De tussen partijen overeengekomen levertijd betreft een indicatie en vormt in geen geval een fatale termijn voor de Leverancier, tenzij nadrukkelijk anderszins overeengekomen.
4.2. Enkele overschrijding van de beoogde levertijd heeft niet tot gevolg dat de Leverancier in verzuim is. Hiertoe is steeds een schriftelijke ingebrekestelling vereist waarbij door de Klant aan de Leverancier een redelijke termijn wordt geboden om alsnog zijn verplichtingen na te komen.

Artikel 5. Risico-overgang
5.1. Levering van diensten en producten vindt plaats op de in de overeenkomst genoemde plaats. Door ondertekening van de ontvangstbevestiging en/of de opleveringsrapportage gaat het risico van het geleverde over op de Klant. Alsdan komt het geleverde voor rekening van de Klant waaronder eveneens alle schade die nadien aan het geleverde mocht ontstaan.

Artikel 6. Meerwerk
6.1. De Klant kan nadat de overeenkomst is gesloten, zonder dat een aparte overeenkomst wordt gesloten, meerwerk opdragen, mits het saldo van de daaruit voortvloeiende verrekeningen niet meer bedraagt dan 10% van de in eerste instantie overeengekomen prijs.
6.2. Meerwerk voor een totaalbedrag hoger dan 10% van de overeengekomen prijs wordt behoudens in spoedeisende gevallen vooraf schriftelijk overeengekomen.

Artikel 7. Verplichtingen van de Klant
7.1. De Leverancier behoudt zich het recht voor om de werkzaamheden niet uit te voeren indien hij constateert dat de Klant de in a tot en met e genoemde voorbereidingswerkzaamheden niet (deugdelijk) heeft uitgevoerd. De Klant dient in dat geval de door de Leverancier gemaakte kosten te vergoeden. Eventuele door de Klant geleden schade en gemaakte kosten komen alsdan voor zijn eigen rekening.
a. de werkzaamheden welke niet tot de opdracht van de Leverancier behoren, zoals elektriciens-, hak-, breek-, metsel-, beton-, stukadoors-, schilderwerk of dergelijke werkzaamheden op een juiste wijze zijn verricht en dat dit tijdig – in ieder geval – vóór de beoogde leverantie of vóór de aanvang van de door de Leverancier te verrichten werkzaamheden is geschied;
b. licht en stroom op redelijke afstand beschikbaar zijn, en ter beschikking worden gesteld, en dat de ruimten waarin gewerkt dient te worden schoon, droog en voldoende verwarmd zijn;
c. de aangevoerde, doch nog niet gemonteerde zaken alsmede de gereedschappen kunnen worden opgeslagen in af te sluiten ruimten;
d. alle voor de te leveren zaken of de installatie daarvan benodigde vergunningen worden aangevraagd en tijdig aanwezig zijn alsmede dat verplichte meldingen die verband houden met de te leveren zaken of de installatie daarvan tijdig aan de betreffende instantie(s) worden gedaan;
e. indien voorafgaande of tijdens uitvoering van werkzaamheden de aanwezigheid van asbest of asbesthoudende materialen wordt vermoed of geconstateerd, een asbest inventarisatie wordt uitgevoerd. Werkzaamheden en kosten voortvloeiend uit het opgestelde asbestinventarisatierapport komen geheel voor rekening en risico van de Klant.
7.2. Wanneer de levering niet kan plaatsvinden of de werkzaamheden niet kunnen aanvangen op het overeengekomen tijdstip, of de voortgang van het werk wordt vertraagd buiten de overeengekomen termijn, dit alles wegens redenen binnen de risicosfeer van de Klant, dan is de Klant gehouden om de ten gevolge daarvan voor de Leverancier ontstane redelijke kosten, onder meer in verband met de opslag van de te leveren zaken, aan de Leverancier te vergoeden. Het risico met betrekking tot de zaken die – specifiek aangeduid – ten behoeve van de Klant door de Leverancier worden opgeslagen, berust vanaf het moment van de oorspronkelijk beoogde levering of oplevering bij de Klant.

Artikel 8. Eigendomsvoorbehoud
8.1. De Leverancier blijft eigenaar van de aan de Klant verkochte zaken, zolang de Klant de koopprijs en het eventueel meerdere verschuldigde niet volledig aan de Leverancier heeft voldaan. De Klant is verplicht dit voorbehoud bij eventuele doorlevering schriftelijk en voorafgaand aan zijn contractspartij kenbaar te maken.
8.2. De Klant is verplicht voor zorgvuldige behandeling van de geleverde zaken zorg te dragen en mist het recht de zaken aan derden af te staan of in onderpand af te geven, te belenen, of uit de ruimte waar zij geleverd zijn te verwijderen of te doen verwijderen, tot dat de gehele koopsom en eventueel daarbij komende rente en gemaakte kosten die zijn gevorderd volledig zijn betaald.

Artikel 9. Gebreken, reclames en het recht op herroeping
9.1. De Klant dient de Leverancier zo spoedig mogelijk na constatering van eventuele gebreken schriftelijk of elektronisch te informeren.
9.2. Bij (op)levering door de Leverancier geconstateerde gebreken, dan wel gebreken die de Klant in redelijkheid had kunnen of behoren te constateren, dienen op verval van recht binnen 10 dagen na die (op)levering schriftelijk of elektronisch en zo nauwkeurig mogelijk omschreven bij de Leverancier te worden gemeld.
9.3. Geringe afwijkingen in maat, kleur of structuur kunnen door de Klant tegenover de Leverancier nimmer een grondslag vormen voor het niet accorderen van de (op)levering van de diensten en/of producten noch voor reclames.
9.4. In het geval de overeenkomst op afstand tot stand is gekomen, kan de Klant geen beroep doen op het herroepingsrecht. Uitsluiting van het herroepingsrecht is mogelijk voor producten:
a. die door de Leverancier tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de
Klant;
b. die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
c. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
d. waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de
Leverancier geen invloed heeft.

Artikel 10. Aansprakelijkheid
10.1. De aansprakelijkheid van de Leverancier als gevolg van een toerekenbare tekortkoming is ter keuze van de Leverancier beperkt tot kosteloos herstel van het betreffende gebrek, tot kosteloze vervanging van de geleverde of de geïnstalleerde zaken of tot het terugbetalen van de in verband met de betreffende prestatie ontvangen bedragen. De leverancier zal niet tot meer gehouden kunnen worden.
10.2. De Leverancier is niet gehouden tot herstel of tot vervanging, noch aansprakelijk voor schade wanneer het vermeende gebrek of de schade het gevolg is van, of in verband staat met, ondeugdelijkheid van: a) zaken afkomstig van, of die zijn voorgeschreven door, de Klant, b) de grond en het gebouw waarop en waarin de zaken zijn geïnstalleerd, c) door de Klant verstrekte plannen, tekeningen, berekeningen, bestekken en uitvoeringsvoorschriften. Wanneer de Leverancier wetenschap had van de betreffende ondeugdelijkheid vóór of tijdens de uitvoering van de werkzaamheden en hij de Klant daarvan niet op de hoogte heeft gesteld, is hij in beginsel wel aansprakelijk maar geldt het in de andere leden van dit artikel 10 bepaalde.
10.3. Indien de uitvoering van een opdracht door de Leverancier leidt tot aansprakelijkheid, dan zal die aansprakelijkheid steeds beperkt zijn tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de ter zake toepasselijke aansprakelijkheidsverzekering van de Leverancier wordt uitbetaald, te vermeerderen met het bedrag van het eigen risico dat ingevolge de toepasselijke verzekeringsovereenkomst in het desbetreffende geval voor rekening van de Leverancier komt. Indien om welke reden dan ook geen uitkering krachtens de in dit lid bedoelde verzekering mocht plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid van de Leverancier beperkt tot een bedrag van maximaal € 10.000,00 (zegge: tienduizend euro).
10.4. De aansprakelijkheid van de Leverancier voor indirecte schade, gevolgschade, zoals – maar niet beperkt tot – vertragingsschade, schade als gevolg van schoorsteenbranden, schade aan zaken van de Klant en schade als gevolg van aansprakelijkheid jegens derden, gederfde winst en gemiste besparingen is uitgesloten. Onder indirecte schade worden tevens doch niet uitsluitend verstaan verhuis-, verblijf,- en herinrichtingskosten van de Klant.
10.5. Op de hierboven genoemde uitsluitingen of beperkingen zal door de Leverancier geen beroep kunnen worden gedaan: a) indien de schade een gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van de Leverancier of van zijn leidinggevende ondergeschikten, of b) indien een zodanig beroep in een voorkomend geval onder de gegeven omstandigheden in het licht van de redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar is, of c) indien en voor zover deze uitsluiting of beperking op grond van de regels van dwingend consumenten(koop)recht niet is toegestaan en de overeenkomst met een consument is gesloten.
10.6. Wanneer de Leverancier een garantie heeft verstrekt, vallen in geen geval de gebreken daaronder die een gevolg zijn van normale slijtage, of van het niet in acht nemen door de Klant van bedienings- en onderhoudsvoorschriften, noch vallen hieronder de zich na verhitting voordoende verkleuringen, of kleurafwijkingen in natuursteenproducten.
10.7. De leverancier is niet aansprakelijk voor gebreken of schade, onder welke titel dan ook, indien door de Klant of door derden reparaties zijn uitgevoerd of wijzigingen zijn aangebracht aan het toestel, het beluchting systeem, het rookgasafvoersysteem of enig ander onderdeel van het door de Leverancier geleverde of gepresteerde.

Artikel 11. Aansprakelijkheid met betrekking tot bestaande situaties en getoonde afbeeldingen en monsters
11.1. Wanneer aan de Leverancier niet de opdracht is verstrekt ter plaatse te onderzoeken of te doen onderzoeken of de aanwezige rookkanalen geschikt zijn voor de te plaatsen kachel, haard of ander type van verwarming, dan draagt de Klant het risico in verband met eventuele ongeschiktheid van deze rookkanalen. Wanneer de Leverancier deze geschiktheid wel heeft onderzocht, draagt hij in beginsel hiervoor het risico maar geldt het bepaalde in artikel 10.
11.2. In catalogi, afbeeldingen, tekeningen, maat- en gewichtsopgaven e.d. vermelde gegevens zijn slechts ter aanduiding verstrekt zonder dat de te leveren zaak daar specifiek aan moet beantwoorden. Alle monsters worden slechts ter indicatie verstrekt tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
11.3. Wanneer er bij de plaatsing van de kachel, haard of ander type van verwarming gebruik wordt gemaakt van natuursteen wijst de Leverancier er nadrukkelijk op dat zich – vanwege de aard van het materiaal – substantiële afwijkingen kunnen voordoen in verband met eventueel getoonde voorbeelden of monsters.
11.4. Wanneer aan de Leverancier niet de opdracht is verstrekt te onderzoeken of te doen onderzoeken of, in verband met de beluchting via de kruipruimte, zich in deze kruipruimte stoffen bevinden die de gezondheid direct of indirect schade kunnen toebrengen, dan draagt de Klant het risico van eventuele gevolgen van de aanwezigheid van deze stoffen. Wanneer de Leverancier de kruipruimte wel heeft onderzocht of heeft laten onderzoeken, draagt hij in beginsel hiervoor het risico, maar geldt het bepaalde in artikel 10.

Artikel 12. Geschillenregeling en branchegarantie
12.1. Alle geschillen kunnen te allen tijde worden voorgelegd aan de op grond van de Nederlandse wet bevoegde rechter.
12.2. In afwijking van het voorgaande lid is de Klant die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf (“consument”) gerechtigd om op basis van het daarvoor geldende reglement, geschillen die betrekking hebben op technische of kwalitatieve eisen en waarbij geen substantiële gevolgschade in het geding is, ter verkrijging van een bindend advies voor te leggen aan de Stichting Geschillencommissies Sfeerverwarming, een en ander binnen de grenzen en onder de voorwaarden zoals deze zijn verwoord in de statuten en reglementen van deze stichting.
12.3. Beide partijen zullen gebonden zijn aan het uitgebrachte bindend advies van een geschillencommissie, ingesteld door de Stichting Geschillencommissies Sfeerverwarming, en zij zullen dit advies nakomen binnen de daarvoor in het bindend advies genoemde termijn.
12.4. Indien de Leverancier terzake de nakoming van een bindend advies in verzuim is, zal de Stichting Branchegarantie Sfeerverwarming er, binnen de grenzen en onder de voorwaarden zoals deze zijn verwoord in de statuten en reglementen van deze stichting, zorg voor dragen dat de verplichtingen van de Leverancier door een derde worden nagekomen binnen een redelijke termijn.

Artikel 13. Toepasselijk recht
13.1. Op deze voorwaarden en op alle overeenkomsten, waarop deze voorwaarden geheel of
gedeeltelijk van toepassing zijn, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

 

 

Algemene leveringsvoorwaarden voor leden van de Vereniging Het Sfeerverwarmingsgilde

van toepassing tot en met 3 juli 2019

Artikel 1 Algemeen

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten en rechtsbetrekkingen tussen de hiervoor genoemde leverancier en koper/opdrachtgever (‘wederpartij’) in verband met door of namens de leverancier te verrichte leveringen en de al dan niet daarbij overeengekomen werkzaamheden.
 2. Alle door de leverancier uitgebrachte offertes zijn vrijblijvend.

Artikel 2 Prijsaanpassing

 1. Wanneer partijen voor het verrichten van de werkzaamheden een richtprijs zijn overeengekomen, geldt dat de leverancier deze mag verhogen wanneer hij kan aantonen dat hij voor het verrichten van de werkzaamheden hogere kosten heeft moeten maken dan hij had begroot. Hij is verplicht de opdrachtgever hiervan in kennis te stellen zodra komt vast te staan dat de prijs meer dan 10% hoger zal uitkomen dan de op- gegeven richtprijs. Voor het geval de opdrachtgever alsdan besluit de overeenkomst te beëindigen, geldt met betrekking tot het bepaalde in artikel 9 lid 7 als uitgangspunt de overeengekomen richtprijs verhoogd met 10%.
 2. De leverancier is gerechtigd om zijn prijs te verhogen in het geval van door de wederpartij gewenste toevoegingen of wijzigingen wanneer hij de wederpartij tijdig heeft gewezen op de noodzaak van een daaruit voortvloeiende prijsverhoging. Dit laatste geldt niet wanneer de wederpartij deze noodzaak uit haar zelf had moeten begrijpen.
 3. De leverancier is gerechtigd om de overeengekomen prijs aan te passen wanneer de kostenverhoging een gevolg is van door de wederpartij verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens.
 4. Kostenverhogingen die zich voordoen na het moment van het sluiten van de overeenkomst maar vóór het moment van levering of oplevering en die een gevolg zijn van wettelijke bepalingen, zoals bijvoorbeeld een verhoging van het BTW-percentage, mogen door de leverancier aan de wederpartij worden doorberekend.
 5. Onverminderd het voorgaande geldt dat redelijke kostenverhogingen die niet uit de wet voortvloeien, door de leverancier kunnen worden doorberekend. Wanneer deze kostenverhogingen echter binnen drie maanden na het moment van het sluiten van de overeenkomst plaatsvinden, heeft de wederpartij wanneer zij niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf (“consument”), het recht de overeenkomst om niet te ontbinden.

Artikel 3 Tekeningen, berekeningen, beschrijvingen, modellen, gereedschappen e.d.

 1. De door de leverancier vervaardigde of verstrekte tekeningen, berekeningen, programmatuur, beschrijvingen, modellen, gereedschappen e.d. blijven zijn eigendom, ongeacht of daarvoor kosten in rekening zijn gebracht. De wederpartij zal geen inbreuk maken op rechten van intellectuele eigendom van de leverancier noch know-how die van de leverancier afkomstig is aan derden meedelen, anders dan met toestemming van de leverancier.
 2. Wanneer de leverancier – om niet – offertes, tekeningen, berekeningen, e.d. of know-how aan de wederpartij heeft verstrekt, is hij – onverminderd het in het voorgaande lid bepaalde – gerechtigd tot betaling door de wederpartij in verband hiermee, wanneer blijkt dat de wederpartij aan derden opdrachten heeft verstrekt waarbij van deze gegevens gebruik wordt gemaakt.

Artikel 4 Levertijd

 1. De in de overeenkomst genoemde levertijd is bij benadering en deze kan onder meer afhangen van het tijdstip waarop met eventuele door de leverancier te verrichten werkzaamheden kan worden aangevangen. Hierbij is onder meer van belang: de dag van ontvangst door de leverancier van de voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijke bescheiden, gegevens, vergunningen e.d. en het tijdstip van de vervulling door de wederpartij van de voor het aanvangen van de werkzaamheden noodzakelijke formaliteiten.
 2. Enkele overschrijding van de beoogde levertijd heeft niet tot gevolg dat de leverancier in verzuim is. Hiertoe is steeds een nadere ingebrekestelling vereist waarbij aan de leverancier een redelijke termijn wordt geboden om alsnog zijn verplichtingen na te komen.
 3. Eventueel door de leverancier te verrichten meerwerk zal – tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen – een gezien de betreffende omstandigheden redelijke verlenging van de levertijd tot gevolg mogen hebben.

Artikel 5 Risico-overgang

 1. Het risico van tenietgaan, beschadiging of diefstal van afgeleverde za- ken, te verwerken zaken of van gereedschappen van de leverancier, die zich in de macht van de wederpartij of in die van een door hem aangewezen derde bevinden, berust bij de wederpartij. Dit is slechts anders wanneer e.e.a. aan de schuld van de leverancier is te wijten.
 2. Wanneer de overeenkomst (overwegend) kan worden aangemerkt als een koopovereenkomst, gaat het risico van de verkochte zaken op de wederpartij over bij aflevering, tenzij de wet dwingendrechtelijk anders voorschrijft.
 3. Wanneer de overeenkomst kan worden aangemerkt als een overeenkomst van aanneming van werk, gaat het risico van het werk over na oplevering, onverminderd het bepaalde in lid 1 van dit artikel. Het werk geldt als opgeleverd wanneer de leverancier aan de wederpartij heeft meegedeeld dat het werk gereed is en deze het werk heeft aanvaard. Bij gebreke van een keuring door de wederpartij geldt het werk als aanvaard na een redelijke termijn van maximaal 2 werkdagen na voornoemde mededeling.

Artikel 6 Meerwerk en aanpassing van de overeenkomst

 1. Als meerwerk wordt beschouwd al hetgeen door de leverancier in overleg, al dan niet schriftelijk vastgelegd, met de wederpartij boven de in overeenkomst vastgelegde omvang wordt geleverd en/of aangebracht dan wel door hem boven de in de overeenkomst uitdrukkelijk vastgelegde werkzaamheden wordt gepresteerd.
 2. De leverancier is gerechtigd de overeenkomst aan te passen voor zover dat nodig mocht zijn om de te leveren zaken of de installatie daarvan aan te passen aan eventuele wettelijke eisen of voorschriften.

Artikel 7 Taken wederpartij

 1. De wederpartij zorgt voor eigen rekening en risico dat:
  1. de werkzaamheden welke niet tot de opdracht van de leverancier be- horen, zoals elektriciens-, hak-, breek-, metsel-, beton-, stukadoors-, schilderwerk of dergelijke werkzaamheden op een juiste wijze zijn verricht en dat dit tijdig – in ieder geval – vóór de beoogde leverantie of vóór de aanvang van de door de leverancier te verrichten werkzaamheden is geschied;
  2. licht en stroom op redelijke afstand beschikbaar zijn, en ter beschikking worden gesteld, en dat de ruimten waarin gewerkt dient te worden schoon, droog en voldoende verwarmd zijn;
  3. de aangevoerde, doch nog niet gemonteerde zaken alsmede de gereedschappen kunnen worden opgeslagen in af te sluiten ruimten.
  4. Alle voor de te leveren zaken of de installatie daarvan benodigde vergunningen worden aangevraagd en tijdig aanwezig zijn alsmede dat verplichte meldingen die verband houden met de te leveren zaken of de installatie daarvan tijdig aan de betreffende instantie(s) worden gedaan.
  5. Indien voorafgaande of tijdens uitvoering van werkzaamheden de aanwezigheid van asbest of asbesthoudende materialen wordt vermoed of geconstateerd, een Asbest Inventarisatie wordt uitgevoerd. Werkzaamheden en kosten voortvloeiend uit het opgestelde Asbest- inventarisatierapport komen geheel voor rekening en risico van de wederpartij.

 

 1. Wanneer de leverantie niet kan plaatsvinden of de werkzaamheden niet kunnen aanvangen op het overeengekomen tijdstip, of de voortgang van het werk wordt vertraagd buiten de overeengekomen termijn, dit alles wegens redenen binnen de risicosfeer van de wederpartij, dan is de wederpartij gehouden om de ten gevolge daarvan voor de leverancier ontstane redelijke kosten, onder meer in verband met de opslag van de te leveren zaken, aan de leverancier te vergoeden. Het risico met betrekking tot de zaken die – specifiek aangeduid – ten behoeve van de koper door de leverancier worden opgeslagen, berust vanaf het moment van de oorspronkelijk beoogde levering of oplevering bij de wederpartij.

Artikel 8 Eigendomsvoorbehoud

 1. De leverancier behoudt zich de eigendom voor van de geleverde, de te leveren en de te installeren zaken tot volledige betaling hiervan heeft plaatsgevonden en tot betaling heeft plaatsgevonden van de hiermee in verband staande werkzaamheden. Het voorgaande is van overeenkomstige toepassing op vorderingen die de leverancier op de wederpartij heeft in verband met het tekortschieten van de wederpartij in de nakoming van haar verplichtingen.
 2. Wanneer de zaken reeds zijn geïnstalleerd, is de wederpartij gehouden

Om – op eerste verzoek van de leverancier – bij niet tijdige, of bij niet volledige betaling de zaken te (doen laten) demonteren en aan de leverancier af te geven.

Artikel 9 Betaling en beëindiging

 1. Betalingen geschieden á contant tenzij hiervan uitdrukkelijk wordt afgeweken.
 2. Wanneer de wederpartij gerechtigd is om giraal te betalen zal betaling plaatsvinden op een door de leverancier aan te wijzen rekening.
 3. Tenzij partijen anders zijn overeengekomen, dient girale betaling plaats te vinden binnen 14 dagen na aflevering of oplevering of, wanneer dat later is, binnen 14 dagen na factuurdatum.
 4. Indien de wederpartij niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, is zij in verzuim en heeft de leverancier het recht boven het verschuldigde bedrag rente in rekening te brengen ter hoogte van de wettelijke rente vermeerderd met 4%.
 5. Alle redelijke kosten die in verband staan met een buitengerechtelijke inning van door de wederpartij verschuldigde bedragen, dienen door haar aan de leverancier te worden vergoed.
 6. Wanneer de leverancier in een gerechtelijke procedure waarbij de wederpartij procespartij is, geheel – of grotendeels – in het gelijk wordt gesteld, is de wederpartij gehouden alle in verband met deze procedure door de leverancier gemaakte kosten te vergoeden óók voor zover deze kosten het door de rechter aan proceskosten toegewezen bedrag overtreffen. Deze clausule kan door de leverancier worden ingeroepen on- geacht of de wederpartij tegen het betreffende vonnis of arrest hoger beroep of cassatie heeft aangetekend.
 7. Bij beëindiging van de overeenkomst door de wederpartij is deze een schadevergoeding verschuldigd van 30 procent van hetgeen de wederpartij bij de uitvoering van de overeenkomst had moeten betalen of, indien dit hoger is, het werkelijke bedrag dat de leverancier door de beëindiging aan schade en gederfde winst lijdt.

Artikel 10 Aansprakelijkheid

 1. De aansprakelijkheid van de leverancier als gevolg van een toerekenbare tekortkoming is ter keuze van de leverancier beperkt tot kosteloos herstel van het betreffende gebrek, tot kosteloze vervanging van de geleverde of de geïnstalleerde zaken of tot het terugbetalen van de in verband met de betreffende prestatie ontvangen bedragen. De leverancier zal niet tot meer gehouden kunnen worden.
 2. De leverancier is niet gehouden tot herstel of tot vervanging, noch aansprakelijk voor schade wanneer het vermeende gebrek of de schade het gevolg is van, of in verband staat met, ondeugdelijkheid van: a) zaken afkomstig van, of die zijn voorgeschreven door, de wederpartij, b) de grond en het gebouw waarop en waarin de zaken zijn geïnstalleerd, c) door de wederpartij verstrekte plannen, tekeningen, berekeningen, bestekken en uitvoeringsvoorschriften. Wanneer de leverancier wetenschap had van de betreffende ondeugdelijkheid vóór of tijdens de uitvoering van de werkzaamheden en hij de wederpartij daarvan niet op de hoogte heeft gesteld, is hij in beginsel wel aansprakelijk maar geldt het in de andere leden van dit artikel 10 bepaalde.
 3. De leverancier aanvaardt – ongeacht de rechtsgrond van de vordering van de wederpartij – geen aansprakelijkheid voor gevolgschade zoals – maar niet beperkt tot – vertragingsschade, schade als gevolg van schoorsteenbranden, schade aan zaken van de wederpartij en schade als ge- volg van aansprakelijkheid jegens derden.
 4. Indien de leverancier niet toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen (overmacht) is hij niet aansprakelijk. Voor zover nakoming nog niet blijvend onmogelijk is worden zijn verplichtingen opgeschort. Indien de periode, waarin door overmacht nakoming niet mogelijk is langer duurt of zal duren dan twee maanden, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.

Indien de leverancier bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan zijn verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan zijn verplichtingen kan voldoen, is hij bevoegd het reeds geleverde resp. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de wederpartij gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke overeenkomst. Van overmacht van de leverancier is onder meer sprake in geval van stakingen, ernstige storingen in zijn bedrijf, gebrek aan grondstoffen, stagnatie bij toeleveranciers en vervoersproblemen.

 1. Op de hierboven genoemde uitsluitingen of beperkingen zal door de leverancier geen beroep kunnen worden gedaan: a) indien de schade een gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van de leverancier of van zijn leidinggevende ondergeschikten, of b) indien een zodanig beroep in een voorkomend geval onder de gegeven omstandigheden in het licht van de redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar is, of c) indien en voor zover deze uitsluiting of beperking op grond van de regels van dwingend consumenten(koop)recht niet is toegestaan en de overeenkomst met een consument is gesloten.
 2. Wanneer de leverancier een garantie heeft verstrekt, vallen in geen ge- val de gebreken daaronder die een gevolg zijn van normale slijtage, of van het niet inachtneming door de wederpartij van bedienings- en onderhoudsvoorschriften, noch vallen hieronder de zich na verhitting voordoende verkleuringen, of kleurafwijkingen in natuursteenprodukten.
 3. De leverancier is niet aansprakelijk voor gebreken of schade, onder welke titel dan ook, indien door de wederpartij of door derden reparaties zijn uitgevoerd of wijzigingen zijn aangebracht aan het toestel, het beluchtingsysteem, het rookgasafvoersysteem of enig ander onderdeel van het door de leverancier geleverde of gepresteerde.

Artikel 11 Aansprakelijkheid met betrekking tot bestaande situaties en ge- toonde afbeeldingen en monsters

 1. Wanneer aan de leverancier niet de opdracht is verstrekt ter plaatse te onderzoeken of te doen onderzoeken of de aanwezige rookkanalen geschikt zijn voor de te plaatsen kachel, open haard of ander type van sfeerverwarming, dan draagt de wederpartij het risico in verband met eventuele ongeschiktheid van deze rookkanalen. Wanneer de leverancier deze geschiktheid wel heeft onderzocht, draagt hij in beginsel hiervoor het risico maar geldt het bepaalde in artikel 10.
 2. Wanneer de rookkanalen langer dan een termijn van 12 maanden voorafgaand aan de plaatsing van de kachel, open haard of ander type van sfeerverwarming, niet zijn geveegd bestaan er diverse risico’s aan het gebruik hiervan. Wanneer deze risico’s zich openbaren en deze zijn niet een gevolg van een gebrek in de geleverde zaken of van een gebrek in de verrichte werkzaamheden, dan komen alle hiermee in verband staande schades voor rekening van de wederpartij. Wanneer een en ander wél een gevolg is van een gebrek in de zaken of van de werkzaamheden, geldt het bepaalde in artikel 10.
 3. Wanneer de leverancier niet ter plaatse heeft onderzocht of er voldoende luchtcompensatie aanwezig is voor de te plaatsen kachel, open haard of ander type van sfeerverwarming en het aanbrengen van een voorziening voor luchtcompensatie geen onderdeel van de opdracht is, draagt de wederpartij het risico van het eventueel niet aanwezig zijn van voldoende luchtcompensatie. Wanneer de leverancier dit wel in opdracht van de wederpartij heeft onderzocht, draagt hij in beginsel het risico maar geldt het bepaalde in artikel 10.
 4. In catalogi, afbeeldingen, tekeningen, maat- en gewichtsopgaven e.d. vermelde gegevens zijn slechts ter aanduiding verstrekt zonder dat de te leveren zaak daar specifiek aan moet beantwoorden. Alle monsters worden slechts ter indicatie verstrekt tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 5. Wanneer er bij de plaatsing van de kachel, open haard of ander type van sfeerverwarming gebruik wordt gemaakt van natuursteen wijst de leverancier er nadrukkelijk op dat zich – vanwege de aard van het materiaal – substantiële afwijkingen kunnen voordoen in verband met eventueel getoonde voorbeelden of monsters.
 6. Wanneer aan de leverancier niet de opdracht is verstrekt te onderzoeken of te doen onderzoeken of, in verband met de beluchting via de kruipruimte, zich in deze kruipruimte stoffen bevinden die de gezondheid direct of indirect schade kunnen toebrengen, dan draagt de wederpartij het risico van eventuele gevolgen van de aanwezigheid van deze stoffen. Wanneer de leverancier de kruipruimte wel heeft onderzocht of heeft laten onderzoeken, draagt hij in beginsel hiervoor het risico maar geldt het bepaalde in artikel 10.

Artikel 12 Geschillenregeling en branchegarantie

 1. Alle geschillen kunnen worden voorgelegd aan de door de wet aangewezen rechter.
 2. In afwijking van het voorgaande lid is de wederpartij die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf (“consument”) gerechtigd om op basis van het daarvoor geldende reglement, geschillen die betrekking hebben op technische of kwalitatieve eisen en waarbij geen substantiële gevolgschade in het geding is, ter verkrijging van een bindend advies voor te leggen aan de Stichting Geschillencommissies Sfeerverwarming, een en ander binnen de grenzen en onder de voorwaarden zoals deze zijn verwoord in de statuten en reglementen van deze stichting.
 3. Beide partijen zullen gebonden zijn aan het uitgebrachte bindend ad- vies van een geschillencommissie, ingesteld door de Stichting Geschillen- commissies Sfeerverwarming, en zij zullen dit advies nakomen binnen de daarvoor in het bindend advies genoemde termijn.
 4. Indien de leverancier ter zake de nakoming van een bindend advies in verzuim is, zal de Stichting Branchegarantie Sfeerverwarming er, binnen de grenzen en onder de voorwaarden zoals deze zijn verwoord in de statuten en reglementen van deze stichting, zorg voor dragen dat de verplichtingen van de leverancier door een derde worden nagekomen binnen een redelijke termijn. Deze branchegarantie is alleen van toepassing indien de consument direct na oplevering van de haard of kachel het certificaat dat de leverancier hem overhandigt, heeft geretourneerd aan het secretariaat. Dit lid is niet van toepassing op aspirant-leden van de Vereniging Het Sfeerverwarmingsgilde.

Artikel 13 Toepasselijk recht

 1. Op deze voorwaarden en op alle overeenkomsten, waarop deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk van toepassing zijn, is Nederlands recht van toepassing.