Service onderhoud voorwaarden consumenten Pierres d’Henri B.V.
versie 181219 van toepassing vanaf 18 december 2019

Artikel 1 – onderhoudswerkzaamheden en definities

Leverancier is Pierres d’Henri B.V. handelend onder de naam Haardencentrum Alkmaar.

Afnemer is de persoon die het onderhoudsabonnement heeft aangevraagd en eigenaar is van de woning of bouwwerk waar de haard is geïnstalleerd.

Onderhoudswerkzaamheden:

 • batterijen vervangen
 • check glasvezelkoord en eventueel vervangen hiervan
 • reinigen van de waakvlam en brander
 • controle op de juiste werking van het gasregelblok
 • controle venturi, ionisatiebeveiliging
 • controle van het kanaalsysteem (rookgasafvoer) en de uitmonding
 • controle van de inrichting en eventueel reinigen en opnieuw inrichten
 • reinigen van het glas
 • controle veersysteem/ raambevestiging
 • controle op gasdichtheid van de haard
 • visuele controle vlambeeld en indien noodzakelijk bijstellen
 • testen van het toestel op de gehele werking

 

Indien bij de jaarlijkse onderhoudswerkzaamheden mocht blijken dat slijtageonderdelen vervangen dienen te worden en/of bepaalde voorzieningen getroffen moeten worden, zal daarvan melding worden gemaakt aan afnemer, gepaard gaande met een kostenbegroting.

Slijtageonderdelen betreffen in ieder geval de volgende onderdelen:

 • thermokoppel
 • handzender
 • ontvanger en bekabeling
 • gasregelblok
 • koord/ glasvezelband
 • waakvlamset / oxypilot
 • brandermat
 • (LED) verlichting
 • moduleboxen zoals WIFI
 • premium glow

Artikel 2 – doel van het onderhoudsabonnement

Haardencentrum Alkmaar verricht onderhoud aan de haard. Het onderhoud bestaat uit een jaarlijkse controle- en reinigingsbeurt en omvat de werkzaamheden zoals genoemd in artikel 1.

Het onderhoudsabonnement is van toepassing op gashaarden en/of gaskachels die onderdeel uitmaken van een volledige gashaardinstallatie, gekocht bij en geïnstalleerd door Haardencentrum Alkmaar of op gashaarden en/of gaskachels die onderdeel uitmaken van een volledig complete installatie verzorgd door derden, waarvan de volledige installatie na inspectie door Haardencentrum Alkmaar goedgekeurd is. Aan deze voorafgaande inspectie zijn kosten verbonden welke op de website zijn terug te vinden.

Het onderhoudsabonnement gaat in op de datum waarop Haardencentrum Alkmaar het aangevraagde onderhoudsabonnement door de afnemer schriftelijk c.q. per e-mail heeft geaccepteerd.

De status van installatie en de specificatie van de haard, bepalen onder welke condities en tegen welk tarief het onderhoudsabonnement wordt aangegaan en zijn terug te vinden op de website, zoals:

Specificaties:

 • gashaard gesloten eenzijdig / 1 ruit
 • gashaard gesloten 2 ruiten
 • gashaard gesloten 3 ruiten
 • open gashaard
 • open gashaard met ventilator

Status van installatie:

 • De installatie is verzorgd Haardencentrum Alkmaar en in de laatste 12 maanden opgeleverd.
 • De installatie is verzorgd Haardencentrum Alkmaar en is 12- 24 maanden geleden opgeleverd.
 • De installatie is verzorgd door derden en is na inspectie door Haardencentrum Alkmaar geaccepteerd.

Artikel 3 – onderhoudsabonnement Haardencentrum Alkmaar

De kosten van het vervangen van de slijtageonderdelen worden separaat in rekening gebracht.

Indien er zich gedurende de looptijd van het onderhoudsabonnement een storing voordoet aan de haard, verhelpt Haardencentrum Alkmaar de storing op verzoek, waarbij de voorrij- en arbeidskosten plus gebruik (slijtage) onderdelen in rekening worden gebracht. De storing kan op de website van Haardencentrum Alkmaar worden gemeld.

De arbeidskosten worden per kwartier afgerekend. De kosten worden direct na het bezoek gefactureerd. Let wel: het verhelpen van storingen betreft dus geen onderhoud en valt niet onder het onderhoudsabonnement.

Artikel 4 – onderhoudswerkzaamheden

Haardencentrum Alkmaar maakt een afspraak met afnemer voor het uitvoeren van het onderhoud dan wel afnemer plant jaarlijks zelf een afspraak in door met zijn inlogcode op de website van Haardencentrum Alkmaar een reservering te maken.

De afnemer is gehouden om het personeel van Haardencentrum Alkmaar toe te staan de nodige werkzaamheden te verrichten, alsmede alle verdere redelijkerwijs van haar te verwachten medewerking te verlenen aan Haardencentrum Alkmaar.

Het onderhoud wordt éénmaal per jaar verricht op werkdagen tussen 07.00 en 16.00 uur.

Er dient te allen tijde iemand aanwezig te zijn in de woning tijdens de werkzaamheden van de monteur

Indien u op de overeengekomen datum van afspraak onze monteur niet kunt ontvangen verzoeken wij u dit minimaal 24 uur van te voren kenbaar te maken. Bij afwezigheid of het afzeggen van de afspraak binnen 24 uur zal Haardencentrum Alkmaar voorrijkosten en de ingeplande werktijd in rekening brengen, respectievelijk de kosten van de ingeplande werktijd in rekening te brengen.

Voor zover separaat is overeengekomen om onderhoudswerkzaamheden aan de ventilator te verrichten, moet deze vrij toegankelijk en bereikbaar zijn. Indien een hoogwerker of ander hulpmiddelen benodigd is zullen de kosten daarvoor separaat worden doorberekend.

Na ieder onderhoud wordt een exemplaar van het servicerapport voor akkoord getekend door de afnemer. De afnemer krijgt een kopie van het servicerapport.

Artikel 5 – Duur en beëindiging onderhoudsabonnement

Het onderhoudsabonnement eindigt dan wel een abonnement kan niet meer worden afgesloten ingeval de gashaard/gaskachel 10 jaar oud is. Slechts op initiatief van Haardencentrum Alkmaar, e.e.a. zal afhangen van de staat waarin de gaskachel/gashaard zich op dat moment bevindt, wordt besloten om het onderhoudsabonnement ook na het bereiken van deze 10 jaar voort te zetten. Daartoe dient afnemer een verzoek in te dienen bij Haardencentrum Alkmaar.

Het onderhoudsabonnement wordt aangegaan voor de duur van een jaar, waarna het onderhoudsabonnement voor onbepaalde tijd zal gelden. Het onderhoudsabonnement gaat in op het moment van acceptatie door Haardencentrum Alkmaar.

Na één jaar kan afnemer met inachtneming van één maand opzegtermijn het onderhoudsabonnement opzeggen. Het onderhoudsabonnement heeft een minimale looptijd van één jaar. Wil afnemer het onderhoudsabonnement toch binnen deze periode opzeggen dan betaalt afnemer de prijs voor de nog niet betaalde termijn(en) van het eerste jaar.

Bij het niet nakomen van de verplichtingen uit hoofde van onderhavige voorwaarden zijn beide partijen gerechtigd het abonnement direct op te zeggen. Deze opzegging dient eveneens schriftelijk plaats te vinden.

Wanneer het onderhoudsabonnement eenmaal is opgezegd is er voor hetzelfde toestel geen mogelijkheid meer tot het aanvragen van een nieuw onderhoudsabonnement.

Artikel 6 – Vergoeding en facturering

De afnemer is aan Haardencentrum voor het onderhoudsabonnement het tarief van het abonnement verschuldigd, zoals op de website staat vermeldt. De actuele tarieven voor onderhoudsabonnementen worden jaarlijks aangepast. Wijzigingen zullen voorafgaand worden gecommuniceerd, waarna afnemer het recht heeft om het onderhoudsabonnement op te zeggen met inachtneming van één maand opzegtermijn.

De kosten van het eerste onderhoud plus eventueel de kosten van slijtage delen dient direct na werkzaamheden met de monteur te worden afgerekend.

De abonnementsgelden voor het jaarlijks onderhoud worden in twee gelijke termijnen medio mei en medio november, door middel van een doorlopende machtiging automatisch geïncasseerd. Kosten van (slijtage) onderdelendelen worden apart berekend en dient direct na werkzaamheden met de monteur te worden afgerekend.

Contante betaling of cheque betaling wordt niet geaccepteerd. Indien pinbetaling op locatie niet mogelijk is, stuurt Haardencentrum Alkmaar een factuur achteraf.

Indien de afnemer van oordeel is dat een factuur niet correct is en om die reden de betaling van de gehele factuur of een gedeelte daarvan opschort, is Haardencentrum Alkmaar gerechtigd haar eigen prestaties onder het onderhoudsabonnement op te schorten. Klachten omtrent een factuur dienen door afnemer binnen 30 dagen na verzending kenbaar te worden gemaakt, bij gebreke waarvan opschorting van de factuur niet langer is gerechtvaardigd.

Artikel 7 – Slotbepaling

Op deze voorwaarden en op alle overeenkomsten, waarop deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk van toepassing zijn, is Nederlands recht van toepassing. Haardencentrum Alkmaar behoudt het recht om deze voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Als Haardencentrum Alkmaar daartoe besluit, stuurt zij u hierover altijd vooraf een brief of e-mail en heeft u het recht om uw onderhoudsabonnement op te zeggen.